QUY ĐỊNH, QUY CHẾ

26 tháng 5, 2021

 

TT

Tên quy định

Tải file

Ngày ban hành

1 Quy định về quy trình quản lý, cấp phát và lưu trữ phôi văn bằng đại học và sau đại học tại Trường Đại học Lâm nghiệp Download 16/01/2023
2 Quy định thực hiện đối sánh của Trường Đại học Lâm nghiệp Download 28/12/2022
3 Quy định về công tác khảo thí của trường Đại học Lâm nghiệp Download 06/4/2022
4 Quy định chuẩn đầu ra và tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh và Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học Download 04/11/2021
5 Quy định tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức thi trực tuyến của Trường Đại học Lâm nghiệp Download 16/6/2021

6

Quy định kiểm tra tính pháp lý của văn bản quản lý do Hiệu trưởng ban hành

Download

05/11/2018

7

Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Lâm nghiệp

Download

24/10/2018

8

Quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp

Download

16/5/2018

9

Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện

Download

31/12/2017

10

Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên, đơn vị tuyển dụng và sử dụng lao động

Download

27/3/2017

11

Quy đinh về thanh tra các kỳ thi

Download

10/3/2017

12

Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Download

31/8/2016

13

Quy định tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu  nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Download

28/01/2016

14

Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra trường Đại học Lâm nghiệp

Download

28/01/2016

15

Quy định về Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Download

31/12/2015

16

Quy định về tổ chức, quản lý đánh giá kết quả học tập

Download

24/02/2015

17

Quy định về xây dựng và quản lý Ngân hàng đề thi kết thúc môn học/học phần

Download

04/11/2013

18

Quy định về tổ chức thi hết môn trong đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ tại trường Đại học Lâm nghiệp

Download

09/10/2013

19 Ban hành tạm thời các Quy định, quy trình về tổ chức và quản lý thi Download 01/3/2012
20 Ban hành tạm thời các Quy trình về công tác dự giờ của giảng viên Download 01/3/2012

21

Quy định về tổ chức kiểm tra và thi kết thúc học phần

Download

29/7/2010


Chia sẻ