GIỚI THIỆU CHUNG

21 tháng 4, 2017

Giới thiệu về phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng

Quyết định thành lập

       Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp trên cơ sở Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (thành lập năm 2009) tách ra từ phòng Đào tạo. Đến tháng 9 năm 2019 Phòng Thanh tra được sáp nhập vào Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng theo quyết định số 1881/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 06 tháng 9 năm 2019.

Chức năng, nhiệm vụ:

       Tham mưu, giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức triển khai, quản lý công tác thi và đánh giá kết quả học tập của người học; tổ chức công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo; tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo; đánh giá nhu cầu về việc làm, định kỳ điều tra và xây dựng báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp; quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng; khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp dân và công tác pháp chế.

Truyền thống và những thành tích đạt được:

         Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là tập thể đoàn kết, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, năm 2017 được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Địa chỉ liên hệ

         Tòa nhà A1, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

          Điện thoại: 02433.725.789;

          Email: phongktdbcl@vnuf.edu.vn

          Website: http://ktdbcl.vnuf.edu.vn

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

          Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Hữu Cương

          Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 12, trong đó có 11 thạc sĩ, 1 đại học.


Đội ngũ cán bộ Phòng qua các giai đoạn


Chia sẻ

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI