CÔNG KHAI CHUẨN ĐẦU RA 25 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 21 tháng 7, 2023

Công khai Chuẩn đầu ra 25 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP (Ban hành ngày 23-3-2021) 23 tháng 3, 2021

Quyết định số: 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp về việc ban hành Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học

Đọc tiếp
CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP (Ban hành ngày 15-3-2019) 20 tháng 3, 2019

Quyết định số: 471/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 15 tháng 3 năm 2019 của hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp về việc ban hành Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học

Đọc tiếp
KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 30 tháng 5, 2018

Kế hoạch số 1147/KH-ĐHLN-ĐT ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng trường đại học Lâm nghiệp về việc rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy

Đọc tiếp
CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC SAU ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 14 tháng 9, 2017

Theo Quyết định Hiệu trưởng đã ký, Trường Đại học Lâm Nghiệp công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc sau đại học đối với học viên tốt nghiệp tại Trường Đại học Lâm Nghiệp

Đọc tiếp
CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐAI HỌC (Ban hành ngày 22-11-2016) 20 tháng 4, 2017

Trường Đại học Lâm Nghiệp ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học mới tại trường

Đọc tiếp
CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP (Ban hành ngày 15-3-2016) 16 tháng 3, 2016

Theo Quyết định số 859/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 15/3/2016 của Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm Nghiệp công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học đối với sinh viên tốt nghiệp tại Trường Đại học Lâm...

Đọc tiếp
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 5 tháng 1, 2016

Quyết định số 2573/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành quy định về Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Đọc tiếp
CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP (năm 2015) 15 tháng 5, 2015

Theo quyết định số 516-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 15 tháng 4 năm 2015 của hiệu trưởng trường Đại học lâm nghiệp, ban hành chuẩn đầu ra các ngành học trình độ đại học

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 11 kết quả.
của 2