CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP (Ban hành ngày 15-3-2019)

20 tháng 3, 2019
Quyết định số: 471/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 15 tháng 3 năm 2019 của hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp về việc ban hành Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học

QUYẾT ĐỊNH

về việc ban hành Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 5420/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp;

Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bổ Chuẩn đầu ra ngành đào tạo;

Căn cứ Công văn số 2435/BGDĐT-GDĐH ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát chuẩn đầu ra và biên soạn giáo trình;

Căn cứ Ke hoạch số 1147/KH-ĐHLN-ĐT ngày 29/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp vê việc rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Biên bản số 470/BB-ĐHLN-ĐT ngày 14/3/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc nghiệm thu Chuẩn đàu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, sau khi có sự nhất trí của Hội đồng nghiệm thu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chuẩn đầu ra 09 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Lâm nghiệp (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Chuẩn đầu ra 09 chương trình đào tạo tại Điều 1 được công bố công khai tại địa chì: http://ktdbcl.vnuf.edu.vn/chuan-dau-ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ năm học 2019- 2020.

Điều 4. Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                       

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Văn Chứ

 

DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA 09 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH Độ ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 471 /QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 15/3/2019 cùa

Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp)

TT

Chương trình đào tạo (Tên tiếng Việt)

Chương trình đào tạo (Tên tiếng Anh)

1

Công nghệ chế biến lâm sản

Wood Technology

2

Công nghệ sinh học

Biotechnology

3

Kỹ thuật xây dựng

Civil Engineering

4

Lâm sinh

Silviculture

5

Lâm nghiệp đô thị

Urban Forestry

6

Quản lý tài nguyên rừng

Forest Resources Management

7

Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình tiên tiến)

Natural Resources Management (Advanced Education Program)

8

Quản lý đất đai

Land Management

9

Quản trị kinh doanh

Business Management

File PDF văn bản: Theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc ban hành Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học


Chia sẻ