Thông báo thu thập ý kiến cán bộ, giảng viên về CSVC, trang thiết bị, thư viện 26 tháng 8, 2021

Thông báo số 1387/TB-ĐHLN-KTĐBCL ngày 19/8/2021 của Trường Đại học Lâm nghiệp về việc thu thập ý kiến cán bộ, giảng viên về CSVC, trang thiết bị, thư viện

Đọc tiếp
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2020 17 tháng 8, 2021

Kế hoạch số 1375/KH-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 16 tháng 8 năm 2021 của trường Đại học Lâm nghiệp về việc khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Đọc tiếp
Thông báo thu thập ý kiến cán bộ, giảng viên về CSVC, trang thiết bị, thư viện 11 tháng 6, 2020

Thông báo số 948 ngày 10/6/2020 của trường đại học lâm nghiệp về việc thu thập ý kiến cán bộ, giảng viên về CSVC, trang thiết bị, thư viện

Đọc tiếp
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018-2019 11 tháng 9, 2019

Thông báo Số: 1862 /KH-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 05 tháng 9 năm 2019. Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành Kế hoạch Khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2018-2019

Đọc tiếp
Báo cáo khảo sát cựu sinh viên 10 tháng 4, 2017

Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi của cựu sinh viên và đơn vị tuyển dụng về công tác đào tạo của Trường Đại học Lâm Nghiệp

Đọc tiếp