CÔNG KHAI BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 4 NGÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

11 tháng 7, 2022

Kính gửi toàn thể các thầy cô, các em sinh viên, các học viên cao học, nghiên cứu sinh...báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo 4 ngành: Thiết kế nội thất, Kế toán, Quản lý tài

nguyên rừng, Quản lý kinh tế.

File Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo của 04 ngành được đính kèm dưới đây:

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT  NGÀNH KẾ TOÁN.

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT  NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG.

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT  NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ.

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT  NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT.

Xin trân trọng cảm ơn!


Chia sẻ

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

25 tháng 10, 2019

TT

Tên chương trình đào tạo

Tải file

Ngày ban hành

1 Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành: Công nghệ sinh học Download 12/2020

2

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành: Kỹ thuật xây dựng

Download

12/2020
3 Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành: Công nghệ chế biến lâm sản Download 10/2020
4 Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành: Lâm sinh Download 10/2020
5 Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành: Quản lý đất đai Download 9/2019
6 Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành: Quản lý tài nguyên rừng Download 9/2019
7 Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành: Quản trị kinh doanh Download 9/2019

Chia sẻ