Thông báo Triển khai kế hoạch dự giờ giảng viên học kỳ II, năm học 2020 - 2021 1 tháng 3, 2021

Thông báo số: 224/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 24 tháng 02 năm 2021 về việc Triển khai kế hoạch dự giờ giảng viên học kỳ II, năm học 2020 - 2021

Đọc tiếp
QUY TRÌNH, BIỂU MẪU DỰ GIỜ GIẢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 25 tháng 2, 2021

Theo Quyết định số 1847/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Gồm: Quy trình dự giờ giảng Trường Đại học Lâm nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các...

Đọc tiếp