TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 12 tháng 10, 2022

Danh mục các tài liệu hướng dẫn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và kiểm định cơ sở đào tạo.

Đọc tiếp
Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD 17 tháng 2, 2020

Để việc thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học phù hợp với thực tiễn và thống nhất giữa các tổ chức kiểm định chất lượng giáo...

Đọc tiếp
Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD 17 tháng 2, 2020

Để việc thực hiện đánh giá cơ sở giáo dục đại học phù hợp với thực tiễn và thống nhất giữa các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công...

Đọc tiếp
Thông báo về lịch trình kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo 16 tháng 8, 2019

Thông báo về lịch trình kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo trường đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Lâm nghiệp 29 tháng 10, 2018

Quyết định số 2331/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 24 tháng 10 năm 2018 của hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp Ban hành Quy định về hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Hướng dẫn áp dụng Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 19 tháng 8, 2018

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, ngày 20 tháng 04 năm 2018 Cục Quản lý chất lượng đã ban...

Đọc tiếp
Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 4 tháng 6, 2018

Nhằm giúp các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thuận tiện hơn trong quá trình tự đánh giá, đánh giá ngoài theo Bộ tiêu chuẩn này, Cục Quản lý chất lượng gửi các đơn vị...

Đọc tiếp
VĂN BẢN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 8 tháng 2, 2017

Các thông tư, quy định kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Đọc tiếp
VĂN BẢN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 7 tháng 2, 2017

Các công văn, quy định, thông tư về hướng dẫn đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở đào tạo

Đọc tiếp