TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

12 tháng 10, 2022
Danh mục các tài liệu hướng dẫn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và kiểm định cơ sở đào tạo.

1. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

2. VĂN BẢN QPPL PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CSGD


Chia sẻ