THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC/GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020 - 2021 15 tháng 9, 2021

Thông báo số 1551/TB-ĐHLN-KTĐBCL ngày 10 tháng 9 năm 2021 về Kết quả đánh giá môn học/giảng viên học kỳ II, năm học 2020 - 2021

Đọc tiếp
Thông báo Đánh giá môn học bằng hình thức online 15 tháng 6, 2018

Để việc lấy ý kiến đánh giá của sinh viên đối với môn học được khách quan, đồng thời khắc phục hạn chế do công tác đánh giá trên giấy, Trường Đại học Lâm Nghiệp thực hiện đánh giá môn học bằng hình...

Đọc tiếp
Kết quả đánh giá môn học/giảng viên học kỳ I năm học 2017-2018 15 tháng 6, 2018

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo kết quả đánh giá môn học/giảng viên học kỳ I năm học 2017-2018 đến các khoa viện trong trường

Đọc tiếp
Kết quả đánh giá môn học/giảng viên học kỳ II năm học 2016 - 2017 21 tháng 11, 2017

Trường Đai học Lâm Nghiệp thông báo kết quả đánh giá môn học/giảng viên học kỳ II năm học 2016 - 2017 đến các khoa viện trong trường

Đọc tiếp
Kết quả đánh giá môn học/giảng viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 25 tháng 4, 2017

Trường Đai học Lâm Nghiệp thông báo kết quả đánh giá môn học/giảng viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 đến các khoa viên trong trường

Đọc tiếp
ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 8 tháng 2, 2017

Trường Đại học Lâm Nghiệp tổ chức đánh giá môn học khi kết thúc nhằm tổng hợp ý kiến phản hồi của sinh viên đối với giảng viên từ đó định hướng nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường

Đọc tiếp