KẾ HOẠCH KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018-2019

11 tháng 9, 2019
Thông báo Số: 1862 /KH-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 05 tháng 9 năm 2019. Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành Kế hoạch Khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2018-2019

KẾ HOẠCH

 Khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2018 - 2019

Thực hiện Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; Nhà trường sẽ tiến hành báo cáo tình hình việc làm của sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2018 và các năm tiếp theo. Kết quả khảo sát tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp là một căn cứ để các cơ sở đào tạo nghiên cứu, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Để công tác khảo sát được thực hiện đúng nội dung, đảm bảo thời gian theo quy định, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Nội dung khảo sát

- Các thông tin chung về cựu sinh viên (khóa học, ngành học, năm tốt nghiệp, quê quán, học vị hiện tại…)

- Thông tin về việc làm (tình trạng việc làm; loại hình công việc, thời gian làm việc; thời gian có việc làm sau khi tốt nghiệp; lĩnh vực công việc; thu nhập bình quân; sự phù hợp của những kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo đối với công việc hiện tại; mức độ hài lòng đối với những kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo; nhu cầu được đào tạo tiếp; những đề xuất, góp ý; …)

- Thông tin về chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

2. Đối tượng khảo sát: Sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2018 (sau 1 năm tốt nghiệp) và năm 2019 (sau 6 tháng tốt nghiệp) theo từng ngành đào tạo (bao gồm: sinh viên K58, K59, K60)

3. Kế hoạch thực hiện

3.1. Đối với các Khoa/Viện đào tạo

- Từ ngày 01/9/2019 đến 30/10/2019: Tiến hành khảo sát sinh viên tốt nghiệp (theo mẫu 1 hoặc mẫu khảo sát online dùng chung) dưới các hình thức khác nhau: qua email, các trang mạng xã hội, tin nhắn đa phương tiện, khảo sát trực tiếp, bưu điện…. Kết quả khảo sát của từng cựu sinh viên được nhập thống nhất trên 1 file (Phòng KT&ĐBCL sẽ gửi mẫu qua mail) để sử dụng chung kết quả và phân tích kết quả.

- Từ ngày 01/11/2019 đến 15/11/2019: Tổng hợp số liệu khảo sát theo các ngành đào tạo theo mẫu (đính kèm phụ lục I, II, III) và phân tích đề xuất đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm; dự kiến điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo (nếu có).

- Ngày 20/11/2019: Gửi kết quả khảo sát về Phòng KT&ĐBCL gồm: phụ lục I, II, III và Báo cáo phân tích đề xuất đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm; dự kiến điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo (phụ lục IV).

* Lưu ý: Báo cáo và các minh chứng kèm theo phải được lưu trữ tại Khoa/Viện và phòng KT&ĐBCL trong thời gian 05 năm, kể từ khi có kết quả khảo sát.

3.2. Đối với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

- Trước ngày 01/9/2019: Lập kế hoạch khảo sát sinh viên tốt nghiệp và danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2018, đầu năm 2019 gửi về Khoa/Viện

- Từ ngày 01/9/2019 đến 30/10/2019: Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trong việc khảo sát sinh viên tốt nghiệp qua các kênh thông tin.

- Từ ngày 30/10/2019 đến 15/11/2019: Tổng hợp số liệu và các đề xuất từ các Khoa/Viện

- Từ ngày 30/11/2019 đến 30/12/2019: Lập báo cáo trình ban giám hiệu để báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo tình hình khảo sát sinh viên tốt nghiệp theo quy định.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai kế hoạch để đảm bảo thực hiện đúng nội dung trên./.

 

 

 

   

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Quang Bảo

Tải file PDF

Link thông báo


Chia sẻ