CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP (Ban hành ngày 15-3-2016)

16 tháng 3, 2016
Theo Quyết định số 859/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 15/3/2016 của Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm Nghiệp công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học đối với sinh viên tốt nghiệp tại Trường Đại học Lâm...

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

  • Căn cứ Quyết định 392/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp;
  • Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
  • Căn cứ Hướng dẫn số 2196/BGDĐT-GDĐLI ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;
  • Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCL.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo - Trình độ đại học đối với sinh viên tốt nghiệp đại học của Trường Đại học Lâm nghiệp, gồm 28 ngành đào tạo (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng các đơn vị trong trường, các đơn vị liên quan và sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                     

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Văn Chứ

DANH SÁCH CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số:859 /QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL, ngày 15/03/2016)

TT

Ngành đào tạo

Ghi chú

1

Kỹ thuật công trình xây dựng

 

2

Kỹ thuật cơ khí

 

3

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

4

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

5

Công thôn

 

6

Quản trị kinh doanh

 

7

Kinh tế

 

8

Kinh tế nông nghiệp

 

9

Kế toán

 

10

Hệ thống thông tin

 

11

Quản lý tài nguyên rừng

 

12

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

13

Khoa học môi trường

 

14

Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình tiên tiến)

 

15

Bảo vệ thực vật

 

16

Kiến trúc cảnh quan

 

17

Thiết kế nội thất

 

18

Lâm nghiệp đô thị

 

19

Thiết kế công nghiệp

 

20

Công nghệ chế biến lâm sản

 

21

Công nghệ vật liệu

 

22

Công nghệ sinh học

 

23

Lâm sinh

 

24

Lâm nghiệp

 

25

Quản lý đất đai

 

26

Khoa học cây trồng

 

27

Công tác xã hội

 

28

Khuyến nông

 

 

1: Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

Tải tệp đính kèm tại đây: Quyet dinh ban hanh CDR - Cac nganh

2: Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học

Tải tệp đính kèm tại đây: chuẩn đầu ra các ngành

 


Chia sẻ