KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

30 tháng 5, 2018
Kế hoạch số 1147/KH-ĐHLN-ĐT ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng trường đại học Lâm nghiệp về việc rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy

tải bản đầy đủ file PDF


Chia sẻ