CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC SAU ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 14 tháng 9, 2017

Theo Quyết định Hiệu trưởng đã ký, Trường Đại học Lâm Nghiệp công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc sau đại học đối với học viên tốt nghiệp tại Trường Đại học Lâm Nghiệp

Đọc tiếp
CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐAI HỌC (Ban hành ngày 22-11-2016) 20 tháng 4, 2017

Trường Đại học Lâm Nghiệp ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học mới tại trường

Đọc tiếp
CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP (Ban hành ngày 15-3-2016) 9 tháng 2, 2017

Theo Quyết định Hiệu trưởng đã ký, Trường Đại học Lâm Nghiệp công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học đối với sinh viên tốt nghiệp tại Trường Đại học Lâm Nghiệp, bao gồm 28 ngành đào tạo

Đọc tiếp
Chuẩn đầu ra 16 tháng 1, 2015

Đọc tiếp