Chuẩn đầu ra

16 tháng 1, 2015

 

 

1) Biều 20. Cam kết chất lượng giáo dục đại học- CSchính

Bieu 20.Camketchatluonggiaoducdaihoc-CSchinh (2015-2016).doc

2) Biểu 20a. Cam kết chất lượng giáo dục- CS2

Bieu20a.Camketchatluonggiaoduc-CS2 (2015-2016).doc

 


Chia sẻ