QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

5 tháng 1, 2016
Quyết định số 2573/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành quy định về Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

tải bản đầy đủ file PDF


Chia sẻ