QUY TRÌNH

26 tháng 5, 2021
STT Tên văn bản Tải file Ngày upload
1 Quy trình công tác Khảo thí cho sinh viên đại học Download 09/10/2020
2 Quy trình Kiểm định chất lượng Trường Đại học Lâm nghiệp Download 09/10/2020
3 Quy trình Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Download 09/10/2020
4 Quy trình Công khai chất lượng đào tạo Download 09/10/2020
5 Quy trình công tác dự giờ giảng Download 09/10/2020
6 Quy trình Khảo sát ý kiến người học sau khi kết thúc học phần Download 09/10/2020
7 Quy trình Khảo sát cựu người học Download 09/10/2020
8 Quy trình Khảo sát lấy ý kiến của Nhà sử dụng lao động Download 09/10/2020
9 Quy trình Tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo Download 09/10/2020
10 Quy trình công tác thanh tra Download 09/10/2020
11 Quy trình thanh tra các kỳ thi Download 09/10/2020
12 Quy trình xây dựng bảng khảo sát và điều tra bạn đọc tại Thư viện Đại học Lâm nghiệp Download 01/01/2015
13 Quyết định số 658/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL về việc ban hành Quy trình thực hiện đánh giá  môn học/giảng viên cuối học kỳ và Quy trình thực hiện đánh giá chất lượng toàn khóa học Download 05/01/2014

Chia sẻ