THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

20 tháng 12, 2022
Thực trạng công tác Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Lâm nghiệp

           Theo UNESCO (2003) xác định đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học là "các thủ tục quản lý và đánh giá có tính hệ thống nhằm giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học". Để phát triển, thực hiện, duy trì và nâng cao chất lượng trong giáo dục đại học, cơ sở giáo dục cần phải thiết lập một hệ thống đảm bảo chất lượng. Trong đó, hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong là một hệ thống quản lý tổng thể, được thực hiện trong các trường đại học, nhằm thực hiện các chính sách chất lượng đảm bảo thực hiện mục đích của mình và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng được thiết lập bởi các tổ chức kiểm định chất lượng bên ngoài.

BẤM ĐỂ XEM CHI TIẾT BÀI VIẾT


Chia sẻ