Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đánh giá các chương trình đào tạo năm 2018 22 tháng 5, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp căn cứ các quyết định, thông tư, công văn thành lập Ban chỉ đạo đánh giá các chương trình đào tạo năm 2018

Đọc tiếp
Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu Báo cáo Tự đánh giá - Kiểm định chất lượng 17 tháng 4, 2017

Trường Đại học Lâm Nghiệp ban hành quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu Báo cáo Tự đánh giá - Kiểm định chất lượng đào tạo Trường Đai học Lâm Nghiệp

Đọc tiếp
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Lâm Nghiệp 17 tháng 4, 2017

Trường Đại học Lâm Nghiệp thành lập Hội đồng tự đánh giá, ban thư ký và các nhóm Công tác chuyên trách

Đọc tiếp
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN 28 tháng 2, 2017

Trường Đại học Lâm Nghiệp tổ chức đánh giá chương trình tiên tiến ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên sau khi đã đào tạo 6 khóa, trong đó có 2 khóa đã tốt nghiệp ra trường

Đọc tiếp