Thông báo chuẩn bị khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo bậc đại học

10 tháng 12, 2020
Thông báo số: 2257/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 07 tháng 12 năm 2020 về việc chuẩn bị khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo bậc đại học

FILE PDF /documents/36298/103341977/20201207_2257%20TB%20Chuan%20bi%20khao%20sat%20chinh%20thuc%20phuc%20vu%20danh%20gia%20ngoai%2004%20chuong%20trinh%20DT%20bac%20dai%20hoc.pdf


Chia sẻ