Quy định về tổ chức thi hết môn trong đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ tại trường Đại học Lâm nghiệp 20 tháng 7, 2017

Quyết định số: 1121/QĐ-ĐHLN-SĐH ngày 09/10/2013 về việc ban hành quy định về tổ chức thi hết môn trong đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ tại Trường Đại học Lâm nghiệp Nội dung Quyết định xem trên...

Đọc tiếp
Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi người học 13 tháng 4, 2017

Trường Đại học Lâm Nghiệp ban hành Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Đọc tiếp
Quy định về xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi trường ĐH Lâm Nghiệp 13 tháng 4, 2017

Theo quyết định Hiệu trưởng đã ký, Trường Đại học Lâm Nghiệp ban hành quy định về xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi kết thúc môn học, học phần

Đọc tiếp