KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 30 tháng 5, 2018

Kế hoạch số 1147/KH-ĐHLN-ĐT ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng trường đại học Lâm nghiệp về việc rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy

Đọc tiếp
Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện 10 tháng 1, 2018

Quyết định số 2714/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 31 tháng 12 năm 2017 của trường Đại học Lâm nghiệp ban hành "Quy định về khảo sát lấy ý kiên phản hồi của cán bộ, giảng viên về cơ sở vật chất, trang thiết bị...

Đọc tiếp
Quy định về xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi trường ĐH Lâm Nghiệp 13 tháng 4, 2017

Quyết định số:1217/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 04 tháng 11 năm 2013, Trường Đại học Lâm Nghiệp ban hành quy định về xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi kết thúc môn học, học phần

Đọc tiếp
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHẢO SÁT LẤY Ý KIÊN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN, CỰU SINH VIÊN, ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG VÀ NHÀ TUYỂN DỤNG 30 tháng 3, 2017

Quyết định số 470/QĐ-ĐHLN-XTTS ngày 27 tháng 3 năm 2017 của hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp về việc ban hành quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên, đơn vị tuyển...

Đọc tiếp
Quy định về tổ chức và quản lý thi QĐ155 3 tháng 3, 2017

Quyết định số 155/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 24 tháng 02 năm 2015 của hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp ban hành quy định về tổ chức thị, quản lý đánh giá kết quả học tập

Đọc tiếp
Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi người học 1 tháng 9, 2016

Quyết định số 2536/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 31/8/2016 của Trường Đại học Lâm Nghiệp ban hành Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Đọc tiếp
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 5 tháng 1, 2016

Quyết định số 2573/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành quy định về Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Đọc tiếp
QUY TRÌNH XÂY DỰNG BẢNG KHẢO SÁT VÀ ĐIỀU TRA BẠN ĐỌC TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 1 tháng 1, 2015

QUY TRÌNH XÂY DỰNG BẢNG KHẢO SÁT VÀ ĐIỀU TRA BẠN ĐỌC TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Đọc tiếp
Quy định về tổ chức thi hết môn trong đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ tại trường Đại học Lâm nghiệp 20 tháng 7, 2014

Quyết định số: 1121/QĐ-ĐHLN-SĐH ngày 09/10/2013 về việc ban hành quy định về tổ chức thi hết môn trong đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Quyết định ban hành tạm thời các quy định, quy trình về tổ chức và quản lý thi 16 tháng 3, 2014

Quyết định 06/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 01 tháng 3 năm 2012 của hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp về việc ban hành tam thời các Quy định, quy trình về tổ và chức quản lý thi

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 12 kết quả.
của 2