Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Lâm nghiệp 29 tháng 10, 2018

Ban hành Quy định về hoạt động Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Hướng dẫn áp dụng Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 19 tháng 8, 2018

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, ngày 20 tháng 04 năm 2018 Cục Quản lý chất lượng đã ban...

Đọc tiếp
Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 4 tháng 6, 2018

Nhằm giúp các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thuận tiện hơn trong quá trình tự đánh giá, đánh giá ngoài theo Bộ tiêu chuẩn này, Cục Quản lý chất lượng gửi các đơn vị...

Đọc tiếp
VĂN BẢN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 8 tháng 2, 2017

Các thông tư, quy định kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Đọc tiếp
VĂN BẢN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 7 tháng 2, 2017

Các công văn, quy định, thông tư về hướng dẫn đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở đào tạo

Đọc tiếp