GIỚI THIỆU CHUNG

21 tháng 4, 2017

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp. Ban đầu phòng có 8 cán bộ được tách ra từ Phòng Đào tạo. 


Chia sẻ

Tin nổi bật