GIỚI THIỆU CHUNG

21 tháng 4, 2017

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp. Ban đầu phòng có 8 cán bộ được tách ra từ Phòng Đào tạo. 

 

 


Chia sẻ

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI

Quy định về tổ chức thi hết môn trong đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ...
Quyết định số: 1121/QĐ-ĐHLN-SĐH ngày 09/10/2013 về việc ban hành quy định về tổ chức thi hết môn trong đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ tại Trường Đại học Lâm nghiệp Nội dung Quyết định xem trên tệp đính kèm: