CÔNG KHAI BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 4 NGÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

11 tháng 7, 2022

Kính gửi toàn thể các thầy cô, các em sinh viên, các học viên cao học, nghiên cứu sinh...báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo 4 ngành: Thiết kế nội thất, Kế toán, Quản lý tài

nguyên rừng, Quản lý kinh tế.

File Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo của 04 ngành được đính kèm dưới đây:

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT  NGÀNH KẾ TOÁN.

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT  NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG.

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT  NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ.

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT  NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT.

Xin trân trọng cảm ơn!


Chia sẻ

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI

Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo tại...
Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành: Kế toán trình độ đại học; Thiết kế nội thất trình độ đại học; Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ; Quản lý tài nguyên rừng trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Lâm nghiệp được thực hiện từ ngày 08/02 đến ngày 12/02/2023 bởi đoàn đánh giá ngoài Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long.