THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TIN HỌC VÀ TIẾNG ANH (ĐỢT 2) ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUI

21 tháng 12, 2020
Thông báo số: 2353/TB-ĐHLN-ĐT ngày 16 tháng 12 năm 2020 về việc tổ chức thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và Tiếng Anh (đợt 2) đối với sinh viên đại học hệ chính qui


Chia sẻ