THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHẮC PHỤC, CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NĂM 2021

1 tháng 10, 2021
Theo Thông báo số 1651/ĐHLN-KTĐBCL ngày 29/9/2021 của Hiệu trưởng về việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác khắc phục, cải tiến chất lượng CTĐT năm 2021.


Chia sẻ