Đảm bảo chất lượng
CÔNG KHAI CHUẨN ĐẦU RA 25 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 21 tháng 7, 2023

Công khai Chuẩn đầu ra 25 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NHẬN 04 GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 9 tháng 5, 2023

Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 04 chương trình đào tạo của Trường Đại hoc Lâm nghiệp: Ngành Kế toán; Ngành Thiết kế nội thất; Ngành Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Ngành Thạc sĩ Quản lý tài nguyên...

Đọc tiếp
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 20 tháng 12, 2022

Thực trạng công tác Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 12 tháng 10, 2022

Danh mục các tài liệu hướng dẫn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và kiểm định cơ sở đào tạo.

Đọc tiếp
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHẮC PHỤC, CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NĂM 2021 1 tháng 10, 2021

Theo Thông báo số 1651/ĐHLN-KTĐBCL ngày 29/9/2021 của Hiệu trưởng về việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác khắc phục, cải tiến chất lượng CTĐT năm 2021.

Đọc tiếp
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC/GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020 - 2021 15 tháng 9, 2021

Thông báo số 1551/TB-ĐHLN-KTĐBCL ngày 10 tháng 9 năm 2021 về Kết quả đánh giá môn học/giảng viên học kỳ II, năm học 2020 - 2021

Đọc tiếp
Thông báo thu thập ý kiến cán bộ, giảng viên về CSVC, trang thiết bị, thư viện 26 tháng 8, 2021

Thông báo số 1387/TB-ĐHLN-KTĐBCL ngày 19/8/2021 của Trường Đại học Lâm nghiệp về việc thu thập ý kiến cán bộ, giảng viên về CSVC, trang thiết bị, thư viện

Đọc tiếp
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2020 17 tháng 8, 2021

Kế hoạch số 1375/KH-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 16 tháng 8 năm 2021 của trường Đại học Lâm nghiệp về việc khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Đọc tiếp
CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP (Ban hành ngày 23-3-2021) 23 tháng 3, 2021

Quyết định số: 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp về việc ban hành Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học

Đọc tiếp
Bế mạc Khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo bậc đại học tại Trường Đại học Lâm nghiệp 18 tháng 3, 2021

Sau năm ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng ngày 17/3/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp (ĐHLN) cùng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 72 kết quả.
của 8