CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP (năm 2015)

15 tháng 5, 2015
Theo quyết định số 516-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 15 tháng 4 năm 2015 của hiệu trưởng trường Đại học lâm nghiệp, ban hành chuẩn đầu ra các ngành học trình độ đại học

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành chuẩn đầu ra các ngành học trình độ đại học

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 392/BNN-TCCB ngày 18/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Hướng dẫn số 2196/BGDĐT-GDĐH, ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chuẩn đầu ra các ngành học trình độ đại học đối với sinh viên tốt nghiệp của Trường Đại học Lâm nghiệp (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng các đơn vị trong trường và sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                       

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký)

Trần Văn Chứ

1. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành học trình độ đại học: File PDF

2. Chuẩn đầu ra nghành QLDD : File PDF

3. Chuẩn đầu ra nghành QLTNR : File PDF

Chuẩn đầu ra nghành QTKD : File PDF


Chia sẻ