Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi người học

1 tháng 9, 2016
Quyết định số 2536/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 31/8/2016 của Trường Đại học Lâm Nghiệp ban hành Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi
từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên"

- Căn cứ Quyết định 392/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp;

- Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường Đại học;

- Căn cứ công văn số 7324/BGDĐT - NGCBQLGD ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

- Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCL.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định "Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên" Trường Đại học Lâm nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng các đơn vị, các giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Lâm nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                        

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GS.TS. Trần Văn Chứ

Tải tệp đính kèm tại đây: Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi người học về HĐGD của giảng viên


Chia sẻ