Quy định về xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi trường ĐH Lâm Nghiệp

13 tháng 4, 2017
Quyết định số:1217/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 04 tháng 11 năm 2013, Trường Đại học Lâm Nghiệp ban hành quy định về xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi kết thúc môn học, học phần

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về xây dựng và quản lý

Ngân hàng đề thi kết thúc môn học/học phần

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08//2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Th ng tư số 57/2012/QĐ-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc s a đổi, ổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/06/2007 về việc an hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi kết thúc môn học/học phần của Trường Đại học Lâm nghiệp".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định ban hành theo Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Trưởng các đơn vị trực thuộc trường; cán bộ, giảng viên thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                          

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Văn Chứ

 

Tải tệp đính kèm tại đây: Quy định về Xây dựng và Quản lý Ngân hàng đề thi Trường ĐHLN


Chia sẻ