Quy định về tổ chức thi hết môn trong đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ tại trường Đại học Lâm nghiệp

20 tháng 7, 2014
Quyết định số: 1121/QĐ-ĐHLN-SĐH ngày 09/10/2013 về việc ban hành quy định về tổ chức thi hết môn trong đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Nội dung Quyết định xem trên tệp đính kèm: File PDF


Chia sẻ