Kết quả đánh giá môn học/giảng viên học kỳ II năm học 2016 - 2017 21 tháng 11, 2017

Trường Đai học Lâm Nghiệp thông báo kết quả đánh giá môn học/giảng viên học kỳ II năm học 2016 - 2017 đến các khoa viện trong trường

Đọc tiếp
Kết quả đánh giá môn học/giảng viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 25 tháng 4, 2017

Trường Đai học Lâm Nghiệp thông báo kết quả đánh giá môn học/giảng viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 đến các khoa viên trong trường

Đọc tiếp
ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 8 tháng 2, 2017

Trường Đại học Lâm Nghiệp tổ chức đánh giá môn học khi kết thúc nhằm tổng hợp ý kiến phản hồi của sinh viên đối với giảng viên từ đó định hướng nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường

Đọc tiếp