Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi người học, học kỳ I năm học 2019-2020 đối với môn học giảng viên bằng online

19 tháng 11, 2019
Thông báo số 2430/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 12 tháng 11 năm 2019 của trường Đại học Lâm nghiệp về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi người học, học kỳ I năm học 2019-2020 đối với môn học/giảng viên bằng...

File PDF


Chia sẻ

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI