THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC THI VÀ RÀ SOÁT ĐỀ THI HẾT HỌC KỲ II NĂM 2019-2020

13 tháng 5, 2020
Thông báo số 720/TB-KT&ĐBCL ngày 11 tháng 5 năm 2020 về việc đăng ký hình thức thi và rà soát đề thi hết học kỳ II năm 2019-2020

File PDF


Chia sẻ

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI