THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC THI, RÀ SOÁT ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN

8 tháng 10, 2019
Thông báo số 2115/TB-KT&ĐBCL ngày 01 tháng 10 năm 2019 của trường đại học Lâm nghiệp về việc đăng ký hình thức thi, rà soát đề thi hết học phần học kỳ 1 năm học 2019-2020

tải file PDF


Chia sẻ

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI