Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi người học, học kỳ I năm học 2019-2020 đối với môn học giảng viên bằng online 19 tháng 11, 2019

Thông báo số 2430/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 12 tháng 11 năm 2019 của trường Đại học Lâm nghiệp về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi người học, học kỳ I năm học 2019-2020 đối với môn học/giảng viên bằng...

Đọc tiếp
THÔNG BÁO THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI MÔN HỌC BẰNG HÌNH THỨC ONLINE 20 tháng 5, 2018

Thông báo số 1072/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 18 tháng 5 năm 2018 của trường đại học Lâm nghiệp về việc thực hiện lấy ý kiến đánh giá của sinh viên đối với môn học bằng hình thức online

Đọc tiếp
Chương trình phần mềm quản lý thi trắc nghiệm online 3 tháng 3, 2017

Nhằm đa dạng hóa các hình thức thi kết thúc học phần, tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác đào tạo và khảo thí của Trường, sau khi triển khai thành công thí điểm thi trắc nghiệm...

Đọc tiếp