Chức năng, nhiệm vụ phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

30 tháng 1, 2013

CHỨC NĂNG

 Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng:

* Công tác tổ chức triển khai, quản lý công tác thi và đánh giá kết quả học tập của người học

* Công tác đảm bảo, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo.

*  Tổ chức triển khai các dịch vụ liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo.

NHIỆM VỤ

1. Công tác Khảo thí

* Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về khảo thí trên cơ sở các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Phối hợp với các khoa, bộ môn và phòng Đào tạo xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc môn học/học phần theo phân cấp của Hiệu trưởng. Trực tiếp quản lý ngân hàng đề thi, nhân sao, phát hành đề thi.            

* Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình về thi, kiểm tra kết thúc học phần/môn học, thi tốt nghiệp các bậc, hệ đào tạo. Phối hợp với các khoa, bộ môn và các đơn vị chức năng tổ chức các kỳ thi từ khâu chuẩn bị, coi thi, chấm thi, công bố điểm thi; thực hiện lưu trữ bài thi và phiếu ghi điểm thi theo quy định.

* Bàn giao kết quả thi, kiểm tra cho phòng Đào tạo, Phòng đào tạo sau đại học theo tiến độ.

2. Công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo

* Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo trên cơ sở các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về đảm bảo chất lượng.

* Xây dựng quy trình, lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường thực hiện công tác kiểm định chất lượng định kỳ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Công bố công khai các kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo trên website và các phương tiện thông tin khác của Nhà trường.

* Lập kế hoạch khắc phục các hạn chế, yếu kém về chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường sau khi được kiểm định và công bố công khai kế hoạch đó. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

3. Các nhiệm vụ khác

* Tham gia công tác tuyển sinh, thanh tra các bậc, hệ đào tạo của Nhà trường.

* Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo.

* Triển khai thực hiện các dịch vụ liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 

 


Chia sẻ

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI

Quy định về tổ chức thi hết môn trong đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ...
Quyết định số: 1121/QĐ-ĐHLN-SĐH ngày 09/10/2013 về việc ban hành quy định về tổ chức thi hết môn trong đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ tại Trường Đại học Lâm nghiệp Nội dung Quyết định xem trên tệp đính kèm: