Báo cáo công khai chất lượng giáo dục (2017 - 2018)

16 tháng 1, 2018
Trường Đai học Lâm Nghiệp công khai chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo tại trường

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2017 - 2018 cơ sở chính:

Tải tệp đính kèm tại đây: Bieu 20. Cam ket chat luong giao duc dai hoc-CSchinh (2017-2018)

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2017 - 2018 phân hiệu:

Tải tệp đính kèm tại đây: Bieu 20a.Cam ket chat luong giao duc (2017-2018) Phan hieu

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm 2017 - 2018 cơ sở chính:

Tải tệp đính kèm tại đây: Bieu 21.Cong khai chat luong dao tao (2017-2018) CS.chinh

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm 2017 - 2018 phân hiệu:

Tải tệp đính kèm tại đây: Bieu 21a. Cong khai chat luong dao tao (2017-2018) Phan hieu

Công khai cơ sở vật chất năm 2017 - 2018

Tải tệp đính kèm tại đây: Bieu 22.Co so vat chat (2017-2018)

Công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu năm 2017 - 2018

Tải tệp đính kèm tại đây: Bieu 23. Cong khai đoi ngu giang vien (2017-2018)

Công khai tài chính năm 2017 - 2018

Tải tệp đính kèm tại đây: Biểu 24. Cong khai tai chinh (2017-2018)

Biểu tổng hợp công khai năm 2017 -2018

Tải tệp đính kèm tại đây: Bieu 25.Bieu tong hop co so giao duc (2017-2018)


Chia sẻ