Công khai chất lượng giáo dục năm học (2014-2015)

16 tháng 12, 2014
Thực hiện Công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Lâm nghiệp đã hoàn thành các nội dung thực hiện quy chế công khai năm học...

Công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo công khai chất lượng giáo dục năm học 2014 - 2015.

Tải file đính kèm tại đây: cong van gui Bo

1. Cam kết chất lượng giáo dục.

Tải file đính kèm tại đây:

Bieu 20.Camketchatluonggiaoducdaihoc-CSchinh (2015-2016) - Merge

Bieu20a.Camketchatluonggiaoduc-CS2 (2015-2016) - Merge

 

2. Công khai chất lượng giáo dục.

Tải file đính kèm tại đây:

Bieu 21.Congkhaichatluonggiaoducthucte-CSchinh (2014-2015)

Bieu21a.Congkhaichatluonggiaoducthucte-CS2 (2014-2015)

 

3. Công khai cơ sở vật chất.

Tải file đính kèm tại đây: Bieu22.Cosovatchat (2014-2015)​

4. Đội ngũ giảng viên cơ hữu.

Tải file đính kèm tại đây: Bieu 23. Doingugiangvien (2014-2015)​

5. Công khai tài chính.

Tải file đính kèm tại đây: Bieu24.Congkhaitaichinh (2014-2015)​

6. Tổng hợp công khai cơ sở giáo dục.

Tải file đính kèm tại đây: Bieu 25.Bieu tong hopcosogiaoduc (2014-2015)​

 


Chia sẻ