Công khai chất lượng giáo dục năm học (2014-2015)

16 tháng 12, 2014
Thực hiện Công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Lâm nghiệp đã hoàn thành các nội dung thực hiện quy chế công khai năm học...

Công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo công khai chất lượng giáo dục năm học 2014 - 2015.

cong van.pdf

1. Cam kết chất lượng giáo dục.

Bieu 20.Camketchatluonggiaoducdaihoc-CSchinh (2015-2016).doc

Bieu20a.Camketchatluonggiaoduc-CS2 (2015-2016).doc

2. Công khai chất lượng giáo dục.

Bieu 21.Congkhaichatluonggiaoducthucte-CSchinh (2014-2015).doc

Bieu21a.Congkhaichatluonggiaoducthucte-CS2 (2014-2015).doc

3. Công khai cơ sở vật chất.

Bieu22.Cosovatchat (2014-2015).docx

4. Đội ngũ giảng viên cơ hữu.

Bieu 23. Doingugiangvien (2014-2015).doc

5. Công khai tài chính.

Bieu24.Congkhaitaichinh (2014-2015).doc

6. Tổng hợp công khai cơ sở giáo dục.

Bieu 25.Bieu tong hopcosogiaoduc (2014-2015).doc


Chia sẻ