Công khai chất lượng giáo dục năm học (2013-2014)

14 tháng 1, 2014
Thực hiện Công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Lâm nghiệp đã hoàn thành các nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2013-2014...

1.  Công văn gửi bộ GD và ĐT về  công khai Chất lượng giáo dục năm học 2013-2014

Tải file đính kèm tại đây: Cong van gui Bo GD va DT ve cong khai CLGD 2013-2014

2. Biểu 20 Cam kết chất lượng giáo dụ đại học cơ sở chính

Tải file đính kèm tại đây: Bieu 20.Camketchatluonggiaoducdaihoc-CSchinh (2013-2014)

3. Biểu 20a Cam kết chất lượng giáo dục cơ sở 2

Tải file đính kèm tại đây: Bieu20a.Camketchat luonggiaoduc-CS2 (2013-2014)

4. Biểu 21 Công khai chất lượng giáo dục thực tế cơ sở chính

Tải file đính kèm tại đây: Bieu 21.Congkhaichatluonggiaoducthucte-CSchinh (2013-2014)

5. Biểu 21a Công khai chất lượng giáo dục thực tế cơ sở 2

Tải file đính kèm tại đây: Bieu21a. Congkhaichatluonggiaoducthucte-CS2 (2013-2014)

6. Biểu 22 Cơ sở vật chất

Tải file đính kèm tại đây: Bieu 22.Cosovatchat (2013 - 2014)

7. Biểu 23 Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên

Tải file đính kèm tại đây: Bieu 23. Doingunhagiao, CBQL& NV (2013-2014)

8. Biểu 24 Công khai tài chính

Tải file đính kèm tại đây: Bieu 24. Congkhaitaichinh (2013-2014)

9. Biểu 25 Tổng hợp cơ sở giáo dục

Tải file đính kèm tại đây: Bieu 25.Bieutonghopcosogiaoduc (2013-2014)


Chia sẻ