Công khai chất lượng giáo dục năm học (2013-2014)

14 tháng 1, 2014
Thực hiện Công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Lâm nghiệp đã hoàn thành các nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2013-2014...

Công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo công khai chất lượng giáo dục năm học 2013 - 2014.

Cong van gui Bo GD va DT ve cong khai CLGD 2013-2014.pdf

1. Cam kết chất lượng giáo dục.

Bieu 20.Camketchatluonggiaoducdaihoc-CSchinh (2013-2014).doc

Bieu20a.Camketchat luonggiaoduc-CS2 (2013-2014).doc

2. Công khai chất lượng giáo dục.

Bieu 21.Congkhaichatluonggiaoducthucte-CSchinh (2013-2014).doc

Bieu21a. Congkhaichatluonggiaoducthucte-CS2 (2013-2014).doc

3. Công khai cơ sở vật chất.

Bieu 22.Cosovatchat (2013 - 2014).doc

4. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên.

Bieu 23. Doingunhagiao CBQL-NV (2013-2014).doc

5. Công khai tài chính.

Bieu 24. Congkhaitaichinh (2013-2014).doc

6. Tổng hợp công khai cơ sở giáo dục.

Bieu 25. Bieutong hopcosogiaoduc 2013-2014.pdf


Chia sẻ