Báo cáo công khai chất lượng giáo dục (2016 - 2017)

25 tháng 4, 2017
Trường Đai học Lâm Nghiệp công khai chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo tại trường

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2017 - 2018

Tải tệp đính kèm tại đây: Bieu 20. Camketchatluonggiaoducdaihoc-CSchinh (2016-2017)

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm 2016 - 2017

Tải tệp đính kèm tại đây: Bieu 21.Congkhaichatluonggiaoducthucte-​

Công khai cơ sở vật chất năm 2016 - 2017

Tải tệp đính kèm tại đây: Bieu 22. Cosovatchat​

Công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu năm 2016 - 2017

Tải tệp đính kèm tại đây: Bieu 23. Doingugiangvien​

Công khai tài chính năm 2016 - 2017

Tải tệp đính kèm tại đây: Bieu 24.Congkhaitaichinh​

Biểu tổng hợp công khai năm 2016 -2017

Tải tệp đính kèm tại đây: Bieu 25.Bieu tong hopcosogiaoduc​


Chia sẻ