Báo cáo công khai chất lượng giáo dục (2015 - 2016)

8 tháng 3, 2017
Trường Đai học Lâm Nghiệp công khai chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo tại trường

 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở 2 năm 2015 - 2016

Tải tệp đính kèm tại đây: Bieu20a.Camketchatluonggiaoduc-CS2 (2015-2016)​

Công khai chất lượng đào tạo thực tế cơ sở chính năm 2015 - 2016

Tải tệp đính kèm tại đây: Bieu 21.Congkhaichatluonggiaoducthucte-CSchinh (2015-2016)​

Công khai chất lượng đào tạo thực tế cơ sở 2 năm 2015 - 2016

Tải tệp đính kèm tại đây: Bieu 21a.Congkhaichatluonggiaoducthucte-CS2 (2015-2016)​

Công khai cơ sở vật chất năm 2015 - 2016

Tải tệp đính kèm tại đây: Biểu 22.Congkhaicosovatchat​

Công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu năm 2015 - 2016

Tải tệp đính kèm tại đây: Bieu 23. Doingugiangvien (2015-2016)​

Công khai tài chính năm 2015 - 2016

Tải tệp đính kèm tại đây: Bieu24.Congkhaitaichinh (2015-2016)​

Biểu tổng hợp công khai năm 2015 -2016

Tải tệp đính kèm tại đây: Bieu 25.Bieu tong hopcosogiaoduc (2015-2016)​


Chia sẻ